• Aktyw Biblioteczny

   •  

     

     

    PROGRAM AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

     

     

    Szkoła Podstawowa

     im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

    w Gałdowie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spis treści:

    1. Wstęp – uzasadnienie potrzeby opracowania i wdrożenia programu
    2. Adresaci programu
    3. Regulamin działalności aktywu bibliotecznego
    4. Cele ogólne
    5. Harmonogram pracy i zadania szczegółowe
    6. Organizacja pracy aktywu bibliotecznego i ewaluacja stopnia realizacji zaplanowanych działań

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    WSTĘP

            

    Książki i czasopisma spełniają w życiu dzieci doniosłą rolę. Obcowanie
    z nimi poszerza wiedzę o świecie i jest elementarnym przejawem kontaktu
    z kulturą. Jednak rozumne czytelnictwo nie ogranicza się do poznawania treści utworu literackiego czy dowolnej publikacji. Dostarcza ono także bogactwa przeżyć i refleksji kształtujących nie tylko umysły młodych czytelników, lecz także ich charaktery.

    W całości pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły biblioteka jest:

    • centrum informacyjnym dla uczniów i nauczycieli,
    • ośrodkiem życia kulturalnego i intelektualnego szkoły,
    • wzmacnia i pogłębia wiedzę ucznia,
    • jest miejscem rozwijania zainteresowań czytelniczych ucznia
     i kształtowania kultury czytelniczej,
    • wychowuje.

    Rola biblioteki przejawia się w dwóch podstawowych kierunkach:

    1. W pracy pedagogicznej z czytelnikami
    2. W pracach organizacyjno – technicznych (opracowywanie i konserwacja księgozbioru).

    Bibliotekarz zdany wyłącznie na siebie niewiele może zrobić. Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany aktywem bibliotecznym. Działalność aktywu ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Jest to działalność użyteczna, uczniowie pomagają nauczycielowi
    w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa uczniów oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników. Korzyści są więc wielostronne.

     

    REGULAMIN AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

     

    1. Aktyw biblioteczny pracuje pod kierunkiem nauczyciela – bibliotekarza szkolnego.
    2. Członkami aktywu bibliotecznego zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
    3. Warunkiem przyjęcia jest dobrowolne zgłoszenie i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy.
    4. Zadania przydzielone poszczególnym sekcjom powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie.
    5. Członkowie aktywu mogą korzystać z przywileju wypożyczenia książek w zwiększonej ilości na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.
    6. Wyróżniający się członkowie aktywu bibliotecznego będą wyróżniani.
    7. Członek aktywu bibliotecznego nie wypełniający swoich obowiązków będzie skreślony z listy aktywu bibliotecznego.

     

    ADRESACI PROGRAMU

     

             Program jest przygotowany dla uczniów szkoły podstawowej dobrowolnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej. W naszej szkole w aktywie bibliotecznym pracują uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także chętni do pracy i wykazujący uzdolnienia w dziedzinie rysunku, recytacji, gry aktorskiej.

     

    CELE OGÓLNE DZIAŁALNOŚCI AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

     

    1. Dobrze zorganizowany aktyw biblioteczny nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej usprawnia pracę szkoły.
    2. Praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak: dyscyplina, samodzielność i zdecydowanie, współdziałanie w grupie i koleżeństwo,
     a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy.
    3. Podstawą dobrej pracy aktywu bibliotecznego jest umiejętne
     i równomierne rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności i doskonali formy jej samodzielnego działania.
    4. Prężnie działający aktyw biblioteczny rozwija kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej i tworzy wizerunek biblioteki w szkole.

     

     

     

    HARMONOGRAM PRACY I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH GRUP I SEKCJI AKTYWU

     

             Liczba członków aktywu zależy od typu i wielkości szkoły i potrzeb biblioteki szkolnej. Dobrze by było gdyby znaleźli się w nim również przedstawiciele klas najmłodszych. Aktyw dzieli się na dwie grupy:

    I  Łączników klasowych

    II Ścisłego aktywu

     

    I Sekcja łączników klasowych

    Zadania:

    1. Podliczanie czytelnictwa klas – raz w miesiącu.
    2. Kontrolowanie terminowego zwrotu książek, w szczególności lektur – dwa razy w miesiącu.
    3. Pomoc w objęciu wszystkich uczniów działalnością biblioteki i w pracy nad wzrostem czytelnictwa – w miarę potrzeb.
    4. Informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa – na bieżąco.
    5. Propagowanie czytelnictwa w swojej klasie. Informowanie koleżanek
     i kolegów o nowościach książkowych zakupionych do biblioteki – na bieżąco.

     

    II Aktyw ścisły – pomagający bezpośrednio bibliotekarzowi został podzielony na następujące sekcje:

    1. Bibliotekarsko – konserwatorską
    2. Propagandową
    3. Dekoracyjną
    4. Czytelniczą

     

    Do zdań sekcji bibliotekarsko – konserwatorskiej należy:

     

    1. Pomoc w udostępnianiu książek – podczas codziennych dyżurów:
     1. wyszukiwanie kart czytelnika
     2. wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich do księgozbioru
     3. wypełnianie kart czytelnika
     4. pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń
     5. dyżury w czytelni (przestrzeganie zachowania ciszy)

     

     

    1. Konserwacja księgozbioru – na bieżąco:
    1. opieka nad przydzielonymi regałami
    2. podklejanie kartek w książkach uszkodzonych;
    3. utrzymywanie porządku na regałach;
    4. interwencja w przypadku umyślnego niszczenia książek wypożyczonych przez niektórych uczniów
    5. pomoc we włączaniu do księgozbioru książek z nowych zakupów, sporządzanie pod nadzorem bibliotekarza kart książek z nowych zakupów.

     

     

    Zadania sekcji propagandowej:

     

    1. Projektowanie i wykonywanie afiszy, plakatów, ogłoszeń, wywieszek informacyjnych – w miarę potrzeb.
    2. Uzupełnianie planszy – gazetki ilustrującej stan czytelnictwa
     w poszczególnych klasach za dany miesiąc.

    Sekcja dekoracyjna;

     

    1. Dba o estetyczny wygląd biblioteki – na bieżąco.
    2. Pomaga w przygotowaniu konkursów, kiermaszy i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez bibliotekę – w miarę potrzeb.

     

    Sekcja czytelnicza;

     

    1. Czyta dzieciom bajki, inscenizuje wiersze (na długich przerwach dla najmłodszych) i teksty literackie
    2. Ogląda wspólnie z nimi książeczki w bibliotece i opowiada o znanych w nich postaciach.

     

     

    ORGANIZACJA PRACY AKTYWU BIBLIOTECZNEGO I EWALUACJA STOPNIA REALIZACJI ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ

     

             Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzam nabór uczniów chętnych do pracy  w aktywie, a tych nigdy mi nie brakuje. Na pierwszym zebraniu, które jest zebraniem organizacyjnym przedstawiam program pracy aktywu, jego zadania i cele oraz proponuję podział na poszczególne sekcje. Uczniowie wybierają odpowiadającą sobie sekcję, zgodnie z zainteresowaniami
    i predyspozycjami. Wspólnie ustalamy grafik dyżurów i przydział regałów.

             Chcąc wraz z aktywem osiągnąć pomyślne rezultaty, pamiętam
    o szkoleniu. W ramach tych zebrań analizuję pracę poszczególnych sekcji, podsuwam nowe pomysły, udzielam wskazówek również podczas pracy, stawiam przed nimi nowe coraz trudniejsze zadania. Dokumentacja pracy aktywu bibliotecznego zawiera wykaz wszystkich członków aktywu bibliotecznego w danym roku szkolnym z podziałem na poszczególne sekcje, zeszyt dyżurów, informacje z działalności w/w sekcji.

             Na koniec roku szkolnego przeprowadzam podsumowanie dokonań aktywu (ewaluację), dziękuję uczniom za ich społeczny stosunek do pracy
    i wręczam im nagrody.