• Regulamin biblioteki szkolnej

    • 1.              Szkoła prowadzi bibliotekę. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz,              a szczegółowe zasady korzystania z niej określa regulamin.      

     2.              Biblioteka służy realizacji potrzeb, zainteresowań, rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

     3.              Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum, rodzice uczniów, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.

     4.              Uczeń jednorazowo może wypożyczyć dwie książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

     5.              Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie. Uczeń, który nie zwrócił książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

     6.              Uczeń nie może brać samodzielnie książek z księgozbioru podręcznego.

     7.              Zbiory biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

     8.              Zbiory specjalne (np. programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.

     9.              Na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych   w danym roku szkolnym książki powinny być zwrócone do biblioteki.

     10.         Pracownicy gimnazjum są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów                  w terminie określonym przez bibliotekarza.

     11.         Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić, a gdy jest to niemożliwe, dostarczyć na jej miejsce inną, po wcześniejszym uzgodnieniu                                            z bibliotekarzem. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwolnić czytelnika z obowiązku odkupienia książki lub dostarczenia innej.

     12.         W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego w ramach dotacji z budżetu państwa rodzic winien zwrócić kwotę równą kosztowi zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

      

     1.              Szkoła prowadzi bibliotekę. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz,              a szczegółowe zasady korzystania z niej określa regulamin.      

     2.              Biblioteka służy realizacji potrzeb, zainteresowań, rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

     3.              Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum, rodzice uczniów, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.

     4.              Uczeń jednorazowo może wypożyczyć dwie książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

     5.              Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie. Uczeń, który nie zwrócił książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

     6.              Uczeń nie może brać samodzielnie książek z księgozbioru podręcznego.

     7.              Zbiory biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

     8.              Zbiory specjalne (np. programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.

     9.              Na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych   w danym roku szkolnym książki powinny być zwrócone do biblioteki.

     10.         Pracownicy gimnazjum są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów                  w terminie określonym przez bibliotekarza.

     11.         Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić, a gdy jest to niemożliwe, dostarczyć na jej miejsce inną, po wcześniejszym uzgodnieniu                                            z bibliotekarzem. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwolnić czytelnika z obowiązku odkupienia książki lub dostarczenia innej.

     12.         W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego w ramach dotacji z budżetu państwa rodzic winien zwrócić kwotę równą kosztowi zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

      

      

      

     Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
     i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

     obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie

     od dnia 01 września 2020r.

      

      

      

     wyciąg

      

     § 9

     Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

     1.      Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

     2.      Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki według harmonogramu pracy biblioteki.

     3.      Dystans między pracownikiem biblioteki a wypożyczającym wynosi przynajmniej 1,5 m.

     4.      W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

     5.      Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

     6.      Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
     i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

     7.      Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.